Informace o zpracování osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen ZOOÚ) a dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce:

Správcem, který zpracovává osobní údaje, je Key production s.r.o., se sídlem: Bellušova 1828, Praha 5, 155 00
IČO: 02730651
Správce nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Vaše práva:

a) Právo na přístup k osobním údajům. Máte právo získat, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím stanoveným nařízením.
b) Právo na opravu. Máte dále právo na to, aby zpracovatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
c) Právo na výmaz („právo být zapomenut“). Máte právo na to, aby zpracovatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených nařízením. Vaše právo se neuplatní v případě, pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených nařízením.
d) Právo na omezení zpracování. Máte právo na to, aby zpracovatel omezil zpracování Vašich osobních údajů, zejména pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, pokud vznesete námitku proti zpracování a v dalších případech stanovených nařízením.
e) Právo na přenositelnost údajů. Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které byly z Vaší strany poskytnuty správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Jste oprávněn(a) předat tyto údaje jinému správci. Při výkonu tohoto svého práva můžete požádat,aby Vaše osobní údaje byly správcem předány přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.
f) Právo vznést námitku. Dochází-li ke zpracování Vašich osobních údajů pro účely oprávněných zájmů zpracovatele, jste oprávněn(a) kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování včetně profilování.V takovém případě musí správce prokázat oprávněné zájmy takového zpracování, jinak zpracování osobních údajů ukončí.
g) Právo podat stížnost. Pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů dochází k porušení příslušných právních předpisů, zejména nařízení, prosím obraťte se na nás a my neprodleně zjednáme nápravu. Tím není dotčena Vaše možnost obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů,

3. Účely zpracování a právní základ pro zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro následující účely:
a) Žádost o spotřebitelský úvěr. Účelem zpracování osobních údajů je zpracování žádosti o spotřebitelský úvěr a úkony před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru dle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru (dále jen „zákon“), zejména posouzení úvěruschopnosti spotřebitele a s tím související vyhledání údajů o Vás v databázích. Právním základem zpracování osobních údajů (včetně jejich předávání dalším příjemcům) je provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na základě Vaší žádosti. Příjemci osobních údajů mohou být správci databází a zdrojů umožňujících posouzení úvěruschopnosti spotřebitele, dodavatelé informačních technologií a správci IT, externí auditoři, poskytovatelé telekomunikačních služeb, poskytovatelé externích úložišť a v odůvodněných případech orgány činné v trestním či přestupkovém řízení a soudy. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, je 1 rok ode dne, kdy byla žádost spotřebitele o poskytnutí spotřebitelského úvěru zamítnuta. Dojde-li k uzavření smlouvy, činí doba uložení údajů 4 roky od ukončení smluvního vztahu s klientem.
b) Smlouva o spotřebitelském úvěru. Účelem zpracování osobních údajů je uzavření a plnění smlouvy o spotřebitelském úvěru a plnění povinností zpracovatele vyplývajících ze zákona č. 257/2016 Sb.o spotřebitelském úvěru. Právním základem zpracování osobních údajů (včetně jejich předávání dalším příjemcům) je plnění zákonné povinnosti. Příjemci osobních údajů mohou být Česká národní banka, dodavatelé informačních technologií a správci IT, externí auditoři, poskytovatelé telekomunikačních služeb, poskytovatelé externích úložišť a v odůvodněných případech orgány činné v trestním či přestupkovém řízení a soudy. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, činí 10 let od ukončení smluvního vztahu s klientem.
c) Smlouva o úvěru. Účelem zpracování osobních údajů je uzavření a plnění smlouvy o úvěru a plnění povinností zpracovatele vyplývajících ze zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník. Právním základem zpracování osobních údajů (včetně jejich předávání dalším příjemcům) je plnění zákonné povinnosti. Příjemci osobních údajů mohou být Česká národní banka, dodavatelé informačních technologií a správci IT, externí auditoři, poskytovatelé telekomunikačních služeb, poskytovatelé externích úložišť a v odůvodněných případech orgány činné v trestním či přestupkovém řízení a soudy. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, činí 10 let od ukončení smluvního vztahu s klientem.
d) Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem. Účelem zpracování osobních údajů je uzavření a plnění Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem a plnění povinností správce vyplývajících ze zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru, ze zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí a ze zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. Právním základem zpracování osobních údajů (včetně jejich předávání dalším příjemcům) je plnění zákonné povinnosti. Příjemci osobních údajů mohou být Česká národní banka, katastr nemovitostí, dodavatelé informačních technologií a správci IT, externí auditoři, poskytovatelé telekomunikačních služeb, poskytovatelé externích úložišť a v odůvodněných případech orgány činné v trestním či přestupkovém řízení a soudy. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, činí 10 let od ukončení smluvního vztahu s klientem.
e) Ručitelské prohlášení. Účelem zpracování osobních údajů je uzavření a plnění Ručitelského závazku sjednaného dle zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník na účelem zajištění závazku vyplývajícího ze Smlouvy o spotřebitelském úvěru. Právním základem zpracování osobních údajů (včetně jejich předávání dalším příjemcům) je plnění zákonné povinnosti. Příjemci osobních údajů mohou být Česká národní banka, dodavatelé informačních technologií a správci IT, externí auditoři, poskytovatelé telekomunikačních služeb, poskytovatelé externích úložišť a v odůvodněných případech orgány činné v trestním či přestupkovém řízení a soudy. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, činí 10 let od ukončení smluvního vztahu s klientem.
f) Obchodní komunikace při podnikání. Účelem zpracování osobních údajů při obchodní komunikaci je provoz společnosti a plnění podnikatelských aktivit správce. Právním základem zpracování osobních údajů (včetně jejich předávání dalším příjemcům) je oprávněný zájem zpracovatele. Oprávněným zájmem zpracovatele je právo podnikat v rozsahu předmětu jeho činnosti. Příjemci osobních údajů mohou být dodavatelé informačních technologií a správci IT, externí auditoři, poskytovatelé telekomunikačních služeb, poskytovatelé datových úložišť, auditoři, advokáti. V odůvodněných případech mohou být příjemci osobních údajů orgány činné v trestním či přestupkovém řízení a soudy. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, odpovídá délce trvání smluvního vztahu a ještě 2 let od jeho ukončení.
g) Archivnictví a spisová služba. Účelem zpracování osobních údajů je evidence došlé pošty a archivace dokumentů a dále plnění povinností zpracovatele, vyplývajících ze zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě. Právním základem zpracování osobních údajů (včetně jejich předávání dalším příjemcům) je plnění zákonné povinnosti. Příjemci osobních údajů mohou být dodavatelé informačních technologií a správci IT, externí auditoři, poskytovatelé telekomunikačních služeb, poskytovatelé externích úložišť. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, se řídí výše uvedeným zákonem a právními předpisy individuálně dle jednotlivých typů dokumentů a kategorií osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

udělený dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

uděluje tímto níže uvedenému zpracovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro níže uvedené účely.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce:

Správcem, který zpracovává osobní údaje, je Key production s.r.o., se sídlem: Bellušova 1828, Praha 5, 155 00
IČO: 02730651
Správce nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Vaše práva:

Odvolání souhlasu (co by mělo obsahovat?)
  • Kdo odvolání podává. Uveďte prosím Vaše jméno a příjmení, adresu bydliště a datum narození, abychom věděli, kdo jste.
  • Uveďte, komu odvolání podáváte.
  • Uveďte výslovně, že si nepřejete, abychom dále zpracovávali Vaše osobní údaje, specifikujte jednotlivé účely odvolání.
  • Váš vlastnoruční podpis, pokud zasíláte odvolání v písemné formě.
Jakým způsobem můžu odvolání poslat?
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro níže uvedené účely lze poslat v písemné nebo v elektronické podobě e-mailem na adresu: info@blackfilm.cz a to z toho důvodu, abychom měli o Vašem odvolání řádný záznam. V případě odvolání souhlasu v písemné formě nezapomeňte prosím odvolání podepsat a zaslat na sídlo nebo na elektronickou adresu zpracovatele. Při zpracování osobních údajů ze strany zpracovatele máte zejména níže uvedená práva. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech však můžeme tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).
a) Právo na přístup k osobním údajům. Máte právo získat od zpracovatele potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím stanoveným nařízením. Zpracovatel Vám v takovém případě poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie vystavené na Vaši žádost může zpracovatel účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.
b) Právo na opravu. Máte dále právo na to, aby zpracovatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
c) Právo na výmaz („právo být zapomenut“). Máte právo na to, aby zpracovatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a zpracovatel má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených nařízením. Vaše právo se neuplatní v případě, pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených nařízením.
d) Právo na omezení zpracování. Máte právo na to, aby správce omezil zpracování Vašich osobních údajů, zejména pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, pokud vznesete námitku proti zpracování a v dalších případech stanovených nařízením.
e) Právo na přenositelnost údajů. Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které byly z Vaší strany poskytnuty zpracovateli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Jste oprávněn(a) předat tyto údaje jinému zpracovateli. Při výkonu tohoto svého práva můžete požádat,aby Vaše osobní údaje byly zpracovatelem předány přímo druhému zpracovateli, je-li to technicky proveditelné.
f) Právo vznést námitku. Dochází-li ke zpracování Vašich osobních údajů pro účely oprávněných zájmů zpracovatele, jste oprávněn(a) kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování včetně profilování.V takovém případě musí zpracovatel prokázat oprávněné zájmy takového zpracování, jinak zpracování osobních údajů ukončí.
g) Dochází-li ke zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, jste oprávněn(a) kdykoli vznést námitku také proti tomuto zpracování včetně profilování. V takovém případě již nebudou Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
h) Právo podat stížnost. Pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů dochází k porušení příslušných právních předpisů, zejména nařízení, prosím obraťte se na nás a my neprodleně zjednáme nápravu. Tím není dotčena Vaše možnost obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů,www.uoou.cz.

3. Účely zpracování:

1. Souhlasím s tím, aby správce zpracovával údaje v rozsahu jméno, příjmení, poštovní adresa, údaje o poskytovaných službách a jejich ceně, platební morálce, telefonní a e-mailové spojení, informace o preferovaných produktech a službách, vše pro účel zjištění mých relevantních potřeb a informováno vhodných obchodních nabídkách, benefitních programech a zákaznických akcích zpracovatele a dotčených obchodních partnerů, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky za použití profilování a automatizovaného rozhodování. Moje osobní údaje mohou být zpřístupněny dalším subjektům, které se na základě smlouvy podílejí na zpracovávání osobních údajů pro zpracovatele, a to výhradně za výše uvedeným účelem. Jde zejména o poskytovatele IT služeb, poskytovatele datových a telekomunikačních služeb, poskytovatele externích úložišť, poštovních a distribučních služeb. Správce nepředává osobní údaje do jiné země nebo mezinárodní organizaci. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne jeho udělení, případně do odvolání tohoto souhlasu nebo do případného vznesení námitky proti zpracování. Po uplynutí doby ukládání budou údaje vymazány. Při případném odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu uděleného před jeho odvoláním. Před udělením tohoto souhlasu jsem byl(a) poučen(a), že udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tento účel je dobrovolné a že svůj souhlas s jeho zpracováním mohu kdykoliv odvolat a že neudělení souhlasu nemá vliv na produkty a služby, které mi zpracovatel poskytuje.
2. Souhlasím s tím, aby zpracovatel pořídil a následně uchovával pro účel zpracování žádosti o spotřebitelský úvěr a úkony před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru dle zákona č. 257/2016 Sb.o spotřebitelském úvěru a následného uzavření a plnění smlouvy o spotřebitelském úvěru a plnění povinností správce, vyplývajících ze zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru, kopii občanského průkazu, příp. kopii cestovního dokladu. Tento souhlas uděluji na dobu 1 rok ode dne, kdy byla žádost spotřebitele o poskytnutí spotřebitelského úvěru zamítnuta, dojde-li k uzavření smlouvy, činí doba uložení údajů 4 roky od ukončení smluvního vztahu s klientem, případně do odvolání tohoto souhlasu nebo do případného vznesení námitky proti zpracování. Po uplynutí doby ukládání bude kopie zlikvidována. Při případném odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu uděleného před jeho odvoláním. Před udělením tohoto souhlasu jsem byl(a) poučen(a),že udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tento účel je dobrovolné a že svůj souhlas s jeho zpracováním mohu kdykoliv odvolat a že neudělení souhlasu nemá vliv na produkty a služby, které mi správce poskytuje.